Home       Ogłoszenia       Galerie       Msze Św.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KONKURSU DEKANALNEGO

1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, a osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych jest ks. Rafał Goliński

Adres do korespondencji to: Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. 11 Listopada 4, 05-091 Ząbki

2. Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników konkursu są przetwarzane na podstawie kan. 777 pkt 50 Kodeksu Prawa Kanonicznego w związku z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.,

3. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do otrzymania następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) informacje o prawie wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;

Ad 3a) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby:

– Zorganizować finał Dekanalnego Konkursu,

– Rozstrzygnąć i upublicznić wyniki finałów Dekanalnego Konkursu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest pisemna zgoda opiekunów prawnych uczestników konkursu na przetwarzanie danych oraz zgłoszenie nauczycieli, którzy sprawują opiekę na czas konkursu nad uczestnikami.

Ad 3b) Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, szkoła i klasa oraz wizerunek.

Ad 3c) Odbiorcy danych.

Dane osobowe mogą być udostępniane szkole-organizatorowi finału w zakresie ogłoszenia i upublicznienia wyników.

Ad 3d) Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do końca roku szkolnego, w którym konkurs się odbywa. Po tym czasie nośniki przechowujące dane (karty zgłoszeń uczestników i inne) zostaną zniszczone. Dane upublicznione na stronach internetowych będą przechowywane zgodnie z polityką prywatności podmiotów upubliczniających.

Ad 3e) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania danych osobowych,

– prawo żądania usunięcia danych osobowych,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem.

Ad 3f) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na udział w finale Konkursu dekanalnego

Wyrażamy zgodę na udział naszej córki/syna ………………………………….. uczennicy/ucznia klasy ……….. Szkoły Podstawowej nr ……… w …………………………. Konkursie dekanalnym w roku szkolnym …obejmującego uczniów szkół Dekanatu Zielonkowskiego w roku szkolnym 20…../20….. organizowanym przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Ząbkach oraz na niezbędne do celów organizacyjnych przetwarzanie danych dziecka: imienia, nazwiska, szkoły i klasy.

………………………………….

data i podpis rodziców

Wyrażamy zgodę na upublicznienie na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Diecezji Warszawsko-Praskiej* oraz szkoły (współorganizatora finału)* danych dziecka uczestniczącego w finale w/w konkursu w związku z ogłoszeniem wyników:

– imię, nazwisko, nazwa szkoły i klasa*

– wizerunek*

Inne uwagi:

………………………………….

data i podpis rodziców

* w razie częściowej zgody niepotrzebne skreślić